අපේ ගෙදර ඔච්චර හැදි නෑ

Rogiya

රෝගී වූ පුද්ගලයෙක් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට රෝහලට ගියේය. වෛද්‍යවරයා රෝග ලක්ෂණ අසා රෝගය විනිශ්චය කළේය. 

"මෙන්න මේ සිරප් එක හැදි දෙක ගානේ උදේට එක පාරයි...දවල්ට දෙපාරයි...රෑට දෙපාරයි එක දිගට දවස් තුනක් බොන්නකෝ...ඔය අසනීපේ ඉක්මනට අඩු වෙයි. "

"ඔය බෙහෙත ඩොක්ටම බීගන්න...අපේ ගෙදර ඔච්චර හැදි නෑ...මං වෙන තැනකින් බෙහෙත් ගන්නම්."

Comments