අහිංසක හොරා

Withthikaru usawiyedi

විනිසුරු :- මෙහෙමත් නඩුවක් දැක්කමයි.එකම රෙදි කඩේ එක දිගට තුන් පාරක් බිදලා....යුෂ්මතා වැරැද්ද පිළිගන්නවද?

විත්තිකරු :- ඔව් ස්වාමීනී....

විනිසුරු :- එකම රෙදි කඩේ එක දිගට තුන් පාරක් බිදලා මොනවද හොරකම් කලේ?

විත්තිකරු :- බිරිදට එක ගවුමක් ස්වාමීනී....

විනිසුරු :- එක ගවුමක්....? මේක උගත් අධිකරණයක්, විහිලු කරන තැනක් නෙවෙයි.කඩයක් තුන් පාරක් බිදලා එක ගවුමක් හොරකම් කලා කියලා විශ්වාස කරන්න බෑ.පොලිසිය මොනවද මේ විත්තිකරු හොරකම් කල දේවල්....?

පොලීසිය :- එක ගවුමක් පමණයි හොයාගන්න පුලුවන් උනේ.කඩෙනුත් තහවුරු කලා, එක ගවුමක් පමණක් නැතිවෙලා බව ස්වාමීනී....

විනිසුරු :- එක ගවුමක් හොරකම් කරන්න එකම රෙදි කඩේ එක දිගට තුන් පාරක් බින්දේ ඇයි?

විත්තිකරු :- ඒක....

විනිසුරු :- වහා කියනු....අධිකරණයේ කාලය නාස්ති නොකර....

විත්තිකරු :- ඒක....ස්වාමීනී....පළමුව කඩේ බිදලා, එක ගවුමක් අරන් ගිහින් බිරිදට දුන්නා.ඈ එකට අකැමති උනා.ඉතින් ඊළග දවසේ ආයෙත් කඩේ බිදලා, ඒ ගවුම බිදලා වෙන ගවුමක් අරන් ගියා.එයා ඒ ගවුමටත් අකැමති උනා.ඉතින් තුන්වෙනි දවසේ ආයෙත් කඩේ බිදලා, ඒ ගවුම තියලා වෙන ගවුමක් අරන් ගියා. එදා පොලීසිය මාව ඇල්ලුවා ස්වාමීනි....
අහිංසක හොරා අහිංසක හොරා Reviewed by Admin on November 24, 2017 Rating: 5

1 comment:

Powered by Blogger.